ประวัติ

ประวัติความเป็นมาของจากสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง

สู่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

ณ ปัจจุบันเป็นระยะเวลา  53  ปี

Visitors: 13,863