ผู้รับบริการ

ยอดผู้รับบริการ

จำนวนผู้สูงอายุ   193 คน

ผู้หญิง   จำนวน  111 คน

ผู้ชาย    จำนวน   82 คน

แบ่งออกเป็น  4  กลุ่ม

กลุ่มที่  1   จำนวน   42  คน

กลุ่มที่  2   จำนวน  41 คน

กลุ่มที่  3   จำนวน  54  คน

กลุ่มที่  4   จำนวน  56  คน

ยอด  ณ. วันที่ 7 สิงหาคม  2563 

หมายเหตุ : ยอดผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Visitors: 12,220