บริจาคเงิน/สิ่งของ

การบริจาคการสนับสนุนการดำเนิน

   ผู้บริจาคจะบริจาคเพื่อสนับสนุนงานด้านผู้สูงอายุ  สามารถบริจาคเงิน สิ่งของและเป็นอาสาสมัครในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ได้ ดังนี้.-

1.การบริจาคเงิน

*เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ(สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้) โดยแยกประเภท ดังนี้

-เงินบริจาคทั่วไป  เพื่อใช้สนับสนุนงานทั่วไปของศูนย์ฯ

-เงินบริจาคสมทบจัดจ้างบุคลากร  เพื่อสนับสนุนการจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ

-เงินบริจาคสมทบค่าอาหาร เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้สูงอายุในวันสำคัญต่างๆ

-เงินบริจาคสมทบค่ายาและเวชภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในการดูแลรักษาผู้สูงอายุ

-เงินบริจาคเฉพาะจงจงอื่นๆ (บริจาคเงินมอบผู้สูงอายุสำหรับใช้จ่ายส่วนตัว)ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ 

-บริจาคเงินสนับสนุนการดำำเนินงานของมูลนิธิสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง(ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้)

2.การบริจาคสิ่งของ

-บริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับผู้สูงอายุ เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ อุปกรณ์เครื่องใช้ของผู้สูงอายุ

-บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง สำหรับใชัในการประกอบอาหารให้ผู้สูงอายุ

-บริจาคสิ่งของประเภทของกิน ของใช้  และสิ่งของอื่นๆ ให้กับผู้สูงอายุ 

ติดต่อสอบถามการบริจาคได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  038-241-121  ได้ทุกวัน  เวลา  8.30-16.30 น

Visitors: 12,218