หลักเกณฑ์การเข้ารับบริการ

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

     ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ  ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ.2558     หมวด 1 คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

     1.อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  และมีสัญชาติไทย

     2.ไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำผิดอาญาและอยู่ระหว่างการสอบสวนของ                 

     พนักงานสอบสวน  หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล

     3.ไม่เป็นโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.2523

     4.มีความสมัครใจ

     5.สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในกิจวัตรประจำวัน

     6.ไม่มีอาการทางจิตที่รุนแรง  หรือมีพฤติกรรมด้านลบที่จะส่งผลกระทบต่อผู้อื่น

     7.ไม่ติดสารเสพติด  หรือติดสุรา

     8.กรณีคนเร่รอน  ถูกทอดทิ้ง  หรือไร้ที่พึ่ง  ต้องผ่านกระบวนการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  พ.ศ.2557  ก่อน 

     เช่น  การเยี่ยมครอบครัว/ชุมชน  การหาอาชีพที่เหมาะสม  เป็นต้น

     9.ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์เข้าอยู่ในศูนย์  ต้องมีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาข้างต้น  และต้องเป็นผู้ประสบปัญหา

     ความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

          1.ฐานะยากจน

          2.ไม่มีที่อยู่อาศัย

          3.ขาดผู้อุปการะ  หรือผู้ให้ความช่วยเหลือดูแล

 

Visitors: 12,219