การบริจาค

 

การบริจาค

1.การจัดกิจกรรม/นันทนาการ/การแสดง ฯลฯ

2.บริจาคเลี้ยงอาหาร/เงิน/สิ่งของ

3.มอบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน

4.การเป็นจิตอาสา

5.เยี่ยมเยี่ยนให้กำลังใจ


  • i161.jpg
    หลักเกณฑ์การบริจาคเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ 1.การจองเลี้ยงอาหารกรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 2.ศูนย์ฯกำหนดรับจองเลี้ยงอาหาร 1 มื้อ ต่อเจ้าภาพ 1 คณะ 3.ผู้จองเลี้ยงอาหารสามารถนำอาหารมา...

  • gift.jpg
    การบริจาคการสนับสนุนการดำเนิน ผู้บริจาคจะบริจาคเพื่อสนับสนุนงานด้านผู้สูงอายุ สามารถบริจาคเงิน สิ่งของและเป็นอาสาสมัครในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ได้ ดังนี้.- 1.การบริจาคเงิน *เพ...
Visitors: 12,219