การบริจาค

                                              

 

                                                       การบริจาค

                                                                     1.การจัดกิจกรรม/นันทนาการ/การแสดง ฯลฯ

                                        2.บริจาคเลี้ยงอาหาร/เงิน/สิ่งของ

                                        3.มอบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน

                                        4.การเป็นจิตอาสา

                                        5.เยี่ยมเยี่ยนให้กำลังใจ

Visitors: 12,296