การเข้ารับบริการ

การสมัครเข้าใช้บริการ

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.ใบรับรองแพทย์

4.ผลเอ็กซ์เรย์ปอด

5.หนังสือยินยอมการเข้าใช้บริการ (ผู้สูงอายุ,บุตรหลาน หรือญาติ)

การแสดงความประสงค์เข้ารับบริการ

   ต้องเป็นบุคคลที่ประสบปัญหาทางสังคม ได้แก่ ยากจน  ไม่มีรายได้  ไม่มีบุตรหรือญาติดูแล  สามารถขอเข้ารับบริการได้ที่......

-สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ในพื้นที่ที่ศูนย์ฯรับผิดชอบ)

-ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

-องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่


  • คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ.2558 หมวด 1 คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ 1.อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย 2.ไ...


  • ยอดผู้รับบริการ จำนวนผู้สูงอายุ 193 คน ผู้หญิง จำนวน 111 คน ผู้ชาย จำนวน 82 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 42 คน กลุ่มที่ 2 จำนวน 41 คน กลุ่มที่ 3 จำนวน 54 คน กลุ่มที่ 4...
Visitors: 12,219