ผู้รับบริการ

ยอดผู้รับบริการ

จำนวนผู้สูงอายุ   184   คน

ผู้หญิง   จำนวน  101 คน

ผู้ชาย    จำนวน   83 คน

แบ่งออกเป็น  4  กลุ่ม

กลุ่มที่  1   จำนวน   39  คน

กลุ่มที่  2   จำนวน  45  คน

กลุ่มที่  3   จำนวน  45  คน

กลุ่มที่  4   จำนวน  55  คน

ยอด  ณ. วันที่  3  ธันวาคม  2561  

Visitors: 7,135