ผู้รับบริการ

ยอดผู้รับบริการ

จำนวนผู้สูงอายุ   194 คน

ผู้หญิง   จำนวน  104 คน

ผู้ชาย    จำนวน   90 คน

แบ่งออกเป็น  4  กลุ่ม

กลุ่มที่  1   จำนวน   47  คน

กลุ่มที่  2   จำนวน  47  คน

กลุ่มที่  3   จำนวน  50  คน

กลุ่มที่  4   จำนวน  50  คน

ยอด  ณ. วันที่  18  กรกฎาคม    2562   

หมายเหตุ : ยอดผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Visitors: 10,315