ผู้รับบริการ

ยอดผู้รับบริการ

จำนวนผู้สูงอายุ   195 คน

ผู้หญิง   จำนวน  103 คน

ผู้ชาย    จำนวน   92 คน

แบ่งออกเป็น  4  กลุ่ม

กลุ่มที่  1   จำนวน   44  คน

กลุ่มที่  2   จำนวน  46  คน

กลุ่มที่  3   จำนวน  52  คน

กลุ่มที่  4   จำนวน  53  คน

ยอด  ณ. วันที่  20  มีนาคม  2562   

หมายเหตุ : ยอดผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Visitors: 8,636