ผู้รับบริการ

ยอดผู้รับบริการ

จำนวนผู้สูงอายุ   190 คน

ผู้หญิง   จำนวน  102 คน

ผู้ชาย    จำนวน   88 คน

แบ่งออกเป็น  4  กลุ่ม

กลุ่มที่  1   จำนวน   47  คน

กลุ่มที่  2   จำนวน  43  คน

กลุ่มที่  3   จำนวน  50  คน

กลุ่มที่  4   จำนวน  50  คน

ยอด  ณ. วันที่  22  สิงหาคม    2562   

หมายเหตุ : ยอดผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Visitors: 11,357