ผู้รับบริการ

ยอดผู้รับบริการ

จำนวนผู้สูงอายุ   188   คน

ผู้หญิง   จำนวน  105 คน

ผู้ชาย    จำนวน   83 คน

แบ่งออกเป็น  4  กลุ่ม

กลุ่มที่  1   จำนวน   38  คน

กลุ่มที่  2   จำนวน  50  คน

กลุ่มที่  3   จำนวน  44  คน

กลุ่มที่  4   จำนวน  55  คน

ยอด  ณ. วันที่  8  มกราคม  2562   

หมายเหตุ : ยอดผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Visitors: 7,817