การเข้ารับบริการ

การสมัครเข้าใช้บริการ

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.ใบรับรองแพทย์

4.ผลเอ็กซ์เรย์ปอด

5.หนังสือยินยอมการเข้าใช้บริการ (ผู้สูงอายุ,บุตรหลาน หรือญาติ)

-สามารถยื่นคำร้องได้ที่-

-สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ในพื้นที่ที่ศูนย์ฯรับผิดชอบ)

-ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

-องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่


  • คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ.2558 หมวด 1 คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ 1.อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย 2.ไ...


  • ยอดผู้รับบริการ จำนวนผู้สูงอายุ 190 คน ผู้หญิง จำนวน 102 คน ผู้ชาย จำนวน 88 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 47 คน กลุ่มที่ 2 จำนวน 43 คน กลุ่มที่ 3 จำนวน 50 คน กลุ่มที่ 4 ...
Visitors: 11,358